Takım Yönetmeliği

Üst Kategori: ROOT Kategori: Yönetmelikler

PARDUS TOPLULUK

TAKIM ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

V.1

 

 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç Madde1
Kapsam Madde2
Tanımlar Madde3

 

 

BÖLÜM II

BİRİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Sorumlu Birimler Madde 4
Takımların Yetki ve Sorumlulukları Madde 5
Takım Liderinin Yetki ve Sorumlulukları Madde 6

 

 

BÖLÜM III

TAKIM ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN DAVRANIŞ,

KURAL VE SORUMLULUKLAR

Genel Kurallar Madde 7
Davranış, Kural ve Sorumluluklar Madde 8

 

BÖLÜM IV

TEMSİLCİ YÖNETİMİ

 

Başvuru ve İşlemler Madde 9
Takım Üyesi Olma Koşulları Madde 10
Takım Üyesi Bilgilendirilme Süreci Madde 11
Takım Üyesi Ödül Uygulamaları Madde 12
Takım Üyesi Disiplin Uygulamaları Madde 13
Takım Üyesi Faaliyetlerini Değerlendirme Madde 14

 

 

BÖLÜM V

DİĞER HÜKÜMLER

 

Yürütme ve Yürürlük Madde 15

 

 

I.BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Pardus Topluluk takımlarında, takım üyesi olarak çalışan ve çalışacakların bağlı olduğu birimler ile bu birimlerin yetki ve sorumlulukları, takım üyesi olarak çalışanların uyması gereken kurallar ve davranışları, başvuru koşulları, seçimi ve eğitimleri, çalışma alanları, ödül ve disiplin hükümleri ile bu amaçla yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Pardus Topluluk takımlarına bağlı çalışacak olan

takım üye adaylarını ve halen takım üyesi olarak çalışanları kapsar.

 

TANIMLAR

Madde 3- Takım Üyeliği kavramına ilişkin tanımlar.

 

3.1- Pardus Topluluk Takımı Üyesi

Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi kazanç beklemeyen ve herhangi bir çıkar sağlama amacı olmayan, kendi özgür iradesi ile Pardus Topluluğun misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya belirli zaman diliminde topluluk yararına gönüllü faaliyetlere katılan kişilerdir.

 

3.2- Takım Lideri

Lideri ve sorumlu olduğu takımda, takım üyelerinin yönetiminden ve takım faaliyetleri hakkında topluluk yönetimi üyesine bilgi verme sorumluluğu olan takım üyesidir.

 

3.3- Takım Lideri Yardımcısı

En az iki kişiden oluşan, takım lideri tarafından topluluk faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren, takım liderinin mazeretli olduğu durumlarda takım liderini takımı adına temsil eden takım üyesidir.

 

3.4- Stajer

En az iki kişiden oluşan, takım lideri ve yardımcıları tarafından topluluk faaliyetleri kapsamında verilen görevleri yerine getiren, takım üyesidir.

 

II. BÖLÜM

 

BİRİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

SORUMLU BİRİMLER

Madde 4- Takım üyelerinin seçimi ve çalışmalarından, her takımların bağlı olduğu topluluk yönetim üyesi sorumludur.

 

TAKIMLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 5- Takımların Yetki ve Sorumlulukları:

5.1- Pardus topluluğun takım sistemi politikasını, stratejisini ve standartlarını topluluk yönetimi ile işbirliği yaparak belirlemek.

5.2- Topluluk yönetiminin görüşleri doğrultusunda takım faaliyetleri ile ilgili kuralları, genelgeleri ve talimatları hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

5.3- Takım üye kayıtlarının güvenli bir veri tabanında yer almasını sağlamak.

5.4- Takımın yaptıkları çalışmalar hakkında düzenlenen raporları takımının bağlı bulunduğu topluluk yönetim üyesine bildirmek. Varsa aksayan yönleri ile eksikleri belirleyerek düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunmak.

5.5- Takım faaliyetlerinde kullanılacak ‘Takım Üye Kimlik Kartı’ vb.belgeleri hazırlamak ve bunların standart olarak kullanımını sağlamak.

5.6- Takım sisteminin uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sağlamak.

5.7- Takım üyelerine verilecek eğitimlerin içeriğini, eğitim takımının ve topluluk yönetiminin görüşünü alarak hazırlamak, eğitim görevlisini belirlemek ve bu eğitimlerin merkezi veya yerel düzeyde yapılmasını sağlamak.

 

TAKIM LİDERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 6- Takım liderinin yetki ve sorumlulukları:

6.1- Yönetmelik ile belirlenen kurallar çerçevesinde, takım üyelerinin kazanımına, görevlendirilmesine,yönetimine, topluluk içinde kalmalarının sağlanmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını topluluk yönetimi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.

6.2- Takım üyelerinden faydalanılacak alanlarla ilgili durum analizi yapmak, takım görev programlarını belirlemek ve takım üyelerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.

6.3- Topluluk yönetiminin belirleyeceği standart form ve belgeler çerçevesinde takım üyeleri ile ilgili kayıtları tutmak ve bu kayıtları 6 aylık periyotlar halinde topluluk yönetimi ile paylaşmak.

6.4- Takım Üye Kimlik Kartlarının hazırlanması için topluluk yönetimine takım ile ilgili liste ve belgeleri iletmek, topluluk yönetimini bilgilendirmek.

6.5- Takım üyelerinin topluluk ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili birimlerle irtibata geçerek gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak.

6.6- Bir sonraki seneye ait takım faaliyet, proje ve mali ihtiyaçları en geç her yılın ekim ayı sonuna kadar topluluk yönetimine iletmek.

 

III.BÖLÜM

 

TAKIM ÇALIŞMALARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR

 

Madde 7- Takım Çalışmalarında Uygulanacak Genel Kurallar

7.1- Takım üyelerinin, topluluk adına faaliyet gösterdikleri göz önüne alınarak çalışmalarında mümkün olan en iyi koşullar sağlanmalıdır.

7.2- Topluluk da takım üyesi olarak faaliyetlerde yer alacaklar, takım lideri aracılığı ile önceden belirlenmiş sorumluluk alanlarına yönlendirilir.

7.3- Takım üyelerinin görevlendirilmeleri, sorumlulukları ve göreve çağrılmaları takım lideri tarafından yapılır.

7.4- Takım üyeleri, topluluk adına hiçbir evraka imza atamazlar, mali sorumluluk alamazlar, basına ve kurumlara bağlayıcı açıklamalarda bulunamazlar.

7.5- Takım üyelerinin çalışma saatleri, takım üyelerinin isteği, çalışma ortamı ve yapılacak işin özelliği de dikkate alınarak, topluluk yönetiminin onayı alınarak takım lideri tarafından belirlenir.

 

TAKIM ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN DAVRANIŞ, KURAL VE SORUMLULUKLAR

 

Madde 8- Takım Üyelerinin Uyması Gereken Davranış, Kural ve Sorumluluklar

8.1- Topluluğun misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalara destek vereceğini kabul etmek.

8.2- Topluluk standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerinin değerlendirilmeyeceğini kabul etmek ve bu konuda anlayış göstermek.

8.3- Kişilerle ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayırımı gözetmemek ve tüm bireylere eşit mesafede olmak.

8.4- Takım toplantılarına katılmak.

8.5- Çalışmalarında takım kurullarını esas almak ve uygulamak.

8.6- Topluluk ilke ve amaçlarını benimsemek ve tatbik etmek.

8.7- Takım lideri ile haftada en az bir kez iletişime geçmek , üstlendiği görevlerde süreklilik göstermek , yapılan etkinlikler ve/veya yürütülen projelere destek vermek.

8.8- İnternet üzerinden veya yerel yapılan toplantılara, organizasyonlara ve seminerlerine katılmak, katılamayacağı durumlarda takım liderine bilgi vermek.

8.9- Takım üyeleri arasında sağlıklı ve etkin iletişim kurulabilmesi için, topluluk kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak.

8.10- Topluluk bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların e-posta ile veya kısa mesaj (SMS) olarak tarafına ulaştırılmasını kabul etmek.

8.11- Yöresel farklılıkları gözeterek, doğru ve iyi bir model olmak.

8.12- Topluluk çalışanları ve diğer takım üyeleri ile uyum içinde bulunmak ve ekip çalışmalarına destek vermek.

8.13- Takım üyeliği görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda, takım lideri ile irtibata geçmek ve çözüm bulmak için ortak hareket etmek.

8.14- Topluluk bünyesinde herhangi bir siyasi görüş bildirmemek ve topluluk adına etkinlikte bulunmamak ve katılmamak.

8.15- Kişisel sorunları topluluğa taşımamak.

8.16- Katılmaya ve destek vermeye taahhüt ettiği faaliyetlerde kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmasına sebep olmamak.

8.17- Topluluk kurallarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmak.

8.18- Yetkili ve bilgili olmadığı konularda topluluğu zor durumda bırakacak bilgi ve belge paylaşımında bulunmamak ve sorumluluğu haricinde topluluğu taahhüt altında bırakacak paylaşımlarda bulunmamak.

8.19- Topluluk içinde elde edilen bilgileri ve belgeleri hiçbir koşulda amaç dışında kullanmamak, kopyalamamak ve saklamamak, üçüncü kişilere ve kamuya vermemek ve paylaşmamak.

8.20- Topluluk tarafından takım üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda kimlik kartı ve hizmette kullanılmak üzere verilen tüm malzemeleri iade etmek.

 

IV TAKIM YÖNETİMİ

TAKIM ÜYELERİNİN SEÇİMİ, DEĞERLENDİRME VE GÖREVLENDİRMELERİ

 

Madde 9- Seçim ve İşlemler

9.1- Takım üyelerinin seçimi takım üye adayları içinden uygun özelliklerde olanların içinden takımın bağlı olduğu topluluk yönetim üyesi ile koordine yapılarak takım lideri tarafından yapılır.

9.2- Takım lideri tarafından seçilen uygun adayların listesi takımın bağlı olduğu topluluk yönetim üyesi tarafından topluluk yönetimine sunulur.

9.3- Topluluk yönetimine sunulan takım üye aday listesi oylanarak kabul/uygun değil kararları alınır ve takımın bağlı olduğu topluluk yönetim üyesi tarafından sonuç takıma bildirilir.

9.4- Topluluk yönetimin bildirdiği takım üyelik seçimi kararına göre takım lideri işlemleri üyelik işlemini başlatır.

 

 

PARDUS TOPLULUK TAKIM ÜYESİ OLMA KOŞULLARI

 

Madde 10- Takım Üyesi Olma Koşulları

10.1- Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyette bulunanlar ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamak

10.2- Takım üyesi adayı olma hakkına sahip olmak

10.3- Topluluğun amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek,

10.4- Topluluğun amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği etkinlik ve fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişisel özelliklere sahip olmak

10.5- Takım yönetmeliğinde yer alan disiplin uygulamalarını kabul etmek

 

 

TAKIM ÜYELERİNİN BİLGİLENDİRİLME SÜRECİ

 

Madde 11- Takım Üyelerinin Bilgilendirilme Süreci

11.1- Takım Hakkında Bilgilendirme: Bilgilendirmenin içeriğinde yeni takım üyesi olacaklar için takım üyelik kavramının ve takımlarda görev olmak için gerekli kıstasların ve beklenen davranışsal yetkinliklerin paylaşılmasını amaçlayan video telekonferans üzerinden takım liderinin yönetiminde bir saatlik toplantı yapılır.

11.2- Pardus Topluluk Çalışmaları Bilgilendirme : Topluluğun amaçları, hedefleri, projeleri ve temel kuralların aktarıldığı bir saatlik toplantı yapılır.

 

TAKIM ÜYELERİ ÖDÜL UYGULAMALARI

 

Madde 12-Takım Üyeleri Ödül Uygulamaları

12.1- Takım üyelerinin ödüllendirilmesi aşağıda yer alan çizelgedeki ödül maddelerinde yer alan hususların uygulanması ile yapılır.

12.2- Değerlendirmeler takım lideri tarafından aşağıdaki ödül maddelerine göre aylık olarak yapılır.

12.3- Takım lideri, takım üyelerinin değerlendirmelerini topluluk yönetiminde bağlı olduğu topluluk yönetim üyesine bildirir.

12.4. Topluluk yönetiminde yapılan değerlendirme sonucunda, takım üyelerinin aldıkları başarı puanlarına göre 14.5 maddesinde yazılan ödüller ile ödüllendirilir.

12.5. Ödül puanı 250 olan temsilciye Pardus Topluluk Logolu tişört veya kupa bardak, ödül puanı 500 olan stajer: takım lideri yardımcısı adayı, takım lideri yardımcısı: takım lideri adayı, takım lideri: Topluluk yönetim üyesi olma hakkı elde etmiş olacaktır.

12.6- Ödüller topluluk yönetiminin onayından sonra gönderilir, gönderi ücretleri alıcı tarafından ödenir.

 

S.NO

ÖDÜL MADDELERİ

ÖDÜL PUANI

1

İnternet üzerinden veya yerel yapılan toplantılara, organizasyonlara ve seminerlerine katılmak

+10

2

Faaliyetlerde ve Kişilerle ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayırımı gözetmemek ve tüm bireylere eşit mesafede olmak

+10

3

Takım lideri ile haftada en az bir kez iletişime geçmek , yapılan etkinlikler ve/veya yürütülen projelere destek vermek, üstlendiği görevlerde süreklilik göstermek

+10

4

Takım çalışma saatlerine uymak

+10

5

Topluluk kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak

+5

6

Topluluk çalışanları ve diğer takım üyeleri ile uyum içinde bulunmak ve ekip çalışmalarına destek vermek

+5

7

Topluluk kurallarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmak

+5

8

Topluluk ve faaliyetleri tanıtım amaçlı makale yazmak

+20

9

Belgeler ve Wiki kısmına yararlı teknik bilgiler eklemek

+20

10

Forumda açılan konulara çözüm amaçlı cevap yazmak ve çözüm üretmek

+20

 

Tablo-1 (Ödül Puanlaması 0 (sıfır) puan üzerine eklenerek yapılacaktır.)

 

TAKIM ÜYELERİ DİSİPLİN UYGULAMALARI

 

Madde 13-Takım Üyeleri Disiplin Uygulamaları

13.1- Takım üyelerinin disiplin uygulamaları aşağıda yer alan çizelgedeki disiplin maddelerinde yer alan hususların uygulanması ile yapılır.

13.2- Değerlendirmeler takım lideri tarafından aşağıdaki disiplin maddelerine göre haftalık olarak yapılır.

13.3- Takım lideri değerlendirmeleri topluluk yönetiminde bağlı olduğu topluluk yönetim üyesine bildirir.

13.4. Topluluk yönetiminde yapılan değerlendirme sonucunda, takım üyelerinin aldıkları disiplin puanlarının 0 (sıfır) olması durumunda bulundukları görevden bir alt göreve düşer.

13.5- Topluluk yönetimi, takım üyelerini, tablo-2 de yer alan 12,13,14 maddelerin uygulanmasında takım üyeliğinden çıkarma hakkına sahiptir ve kendisine en geç 24 saat içinde (Telefon, e-posta, anlık iletişim uygulamaları aracılığı ile) bildirilir.

13.6- Takım üyeliği iptal edilen kişilerden, verilen Temsilci Kimlik Kartı ve varsa diğer belge vb.evraklar tutanak ile teslim alınır.

 

 

S.NO

DİSİPLİN MADDELERİ

DİSİPLİN PUANI

1

İnternet üzerinden veya yerel yapılan toplantılara, organizasyonlara ve seminerlerine katılmamak, katılmayacağı durumlarda takım liderine bilgi vermemek

-15

2

Faaliyetlerde ve Kişilerle ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayırımı gözetmek ve tüm bireylere eşit mesafede olmamak

-20

3

Topluluk bünyesinde herhangi bir siyasi görüşü öne çıkarmak, yaymaya çalışmak ve bu kapsamda faaliyette bulunmak ve katılmak

-20

4

Takım lideri ile haftada en az bir kez iletişime geçmemek , yapılan etkinlikler ve/veya yürütülen projelere destek vermemek, üstlendiği görevlerde süreklilik göstermemek

-10

5

Takım çalışma saatlerine uymamak

-5

6

Topluluk ilke ve amaçlarına uymamak

-5

7

Topluluk kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamamak

-5

8

Topluluk çalışanları ve diğer takım üyeleri ile uyum içinde bulunmamak ve ekip çalışmalarına destek vermemek

-5

9

Kişisel sorunları topluluğa taşımak

-5

10

Katılmaya ve destek vermeye taahhüt ettiği faaliyetlerde kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmasına sebep olmak

-10

11

Topluluk kurallarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmamak

-5

12

Yetkili ve bilgili olmadığı konularda topluluğu zor durumda bırakacak bilgi ve belge paylaşımında bulunmak ve sorumluluğu haricinde topluluğu taahhüt altında bırakacak paylaşımlarda bulunmak

-20 veya direk ihraç

13

Topluluk içinde elde edilen bilgileri ve belgeleri amaç dışında kullanmak, kopyalamak ve saklamak, üçüncü kişilere ve kamuya vermek ve paylaşmak

-20 veya direk ihraç

14

Topluluk adına yetkisiz olarak imza atmak, mali sorumluluk altına girmek, basına ve kurumlara topluluğu bağlayıcı açıklamalarda bulunmak.

-20 veya direk ihraç

 

Tablo-2 (Disiplin puanlaması +100 puan üzerinden düşülerek yapılacaktır.)

 

TAKIM ÜYELİK FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME

 

Madde 14- Takım Üyelik Faaliyetlerini Değerlendirme

14.1- Takım üyelik faaliyetleri; yıllık faaliyet programları doğrultusunda her yıl Aralık ayı sonunda değerlendirilir. Söz konusu değerlendirme, programı yöneten temsilci takım lideri tarafından www.pardustopluluk.org üzerinde bulunan ‘Takım Üyelik Değerlendirme Formu’ aracılığı ile yapılır.

14.2- Her türlü ödül ve takdir belgesi ile takım üyelerini onurlandırmak üzere organize edilecek her

toplantı ve tören topluluk yönetimi ile koordineli yapılır. Takım üyeleri topluluk faaliyetleri sırasında 3.şahıslardan hediye alamaz veya herhangi bir karşılık kabul edemezler. Takım üyelerine sunulacak ödüllerin içeriği her yıl topluluk yönetimi tarafından belirlenir.

 

 

V.BÖLÜM

 

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 15- Yürütme ve Yürürlük

15.1- Değişiklik ; Yönetmelikte yapılması gereken değişiklik olduğu takdirde, değişiklikle ilgili görüş ve düşüncelerini takım lideri ile paylaşır. Takım lideri topluluk yönetiminde bağlı olduğu kişiye iletir ve topluluk yönetimine ilgili kişi değişiklik talebini sunar.

15.2 Yürütme ; Bu yönetmelik hükümlerini Pardus topluluk yönetimi yürütür.

15.3- Yürürlük; Bu yönetmelik topluluk yönetiminin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.