Topluluk Yönetimi Çalışma Yönetmeliği

Üst Kategori: ROOT Kategori: Yönetmelikler

PARDUS TOPLULUK

YÖNETİMİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

V.1

 

 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

Amaç Madde1
Kapsam Madde2
Tanımlar Madde3

 

 

BÖLÜM II

BİRİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Sorumlu Birimler Madde 4
Topluluk Yönetimi Yetki ve Sorumlulukları Madde 5
Topluluk Liderinin Yetki ve Sorumlulukları Madde 6

 

 

BÖLÜM III

TAKIM ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN DAVRANIŞ,

KURAL VE SORUMLULUKLAR

Genel Kurallar Madde 7
Davranış, Kural ve Sorumluluklar Madde 8

 

BÖLÜM IV

TEMSİLCİ YÖNETİMİ

 

Başvuru ve İşlemler Madde 9
Topluluk Yönetim Üyesi Olma Koşulları Madde 10
Topluluk Yönetim Üyesi Bilgilendirilme Süreci Madde 11
Topluluk Yönetim Üyesi Ödül Uygulamaları Madde 12
Topluluk Yönetim Üyesi Disiplin Uygulamaları Madde 13
Topluluk Yönetim Üyesi Faaliyetlerini Değerlendirme Madde 14

 

 

BÖLÜM V

DİĞER HÜKÜMLER

 

Yürütme ve Yürürlük Madde 15

 

I.BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Pardus Topluluk Yönetimi üyesi olarak çalışan ve çalışacakların bağlı olduğu birimler ile bu birimlerin yetki ve sorumlulukları, uyması gereken kurallar ve davranışları, başvuru koşulları, seçimi ve eğitimleri, çalışma alanları, ödül ve disiplin hükümleri ile bu amaçla yapılacak harcamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönetmelik, Pardus Topluluk Yönetimi üye adaylarını ve halen yönetim üyesi olarak çalışanları kapsar.

 

TANIMLAR

Madde 3- Topluluk yönetim üyeliği kavramına ilişkin tanımlar.

3.1- Pardus Topluluk Yönetimi

Yönetiminden sorumlu olduğu topluluğun tüm faaliyetlerinde sorumlu olan ve yönetime sunulan raporları inceleyerek kararlar alan topluluğun yönetim organıdır.

3.2- Pardus Topluluk Yönetim Üyesi

Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi kazanç beklemeyen ve herhangi bir çıkar sağlama amacı olmayan, kendi özgür iradesi ile Pardus Topluluğun misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya belirli zaman diliminde topluluğun yönetimi için bir araya gelmiş üyelerdir. Topluluk Yönetimi 10 kişiden oluşur ve her üyeye bağlı takımlar bulunmaktadır.Yönetim üyeleri topluluk liderine karşı sorumludur.

3.3 Topluluk Lideri

Lideri ve sorumlu olduğu toplulukta, topluluğun yönetiminden ve faaliyetlerin sorumlu olan kişidir.Topluluk yönetim toplantılarına başkanlık yapar ve alınan kararlarda oy hakkına sahiptir.

 

II. BÖLÜM

 

BİRİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

SORUMLU BİRİMLER

Madde 4- Topluluk yönetim üyelerinin seçimi ve çalışmalarından, topluluk lideri sorumludur.

TOPLULUK YÖNETİMİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde 5- Topluluk Yönetiminin Yetki ve Sorumlulukları:

5.1- Topluluğun yönetim sistemi politikasını, stratejisini ve standartlarını Özgür yazılım kullanıcıları derneği (ÖYAKDER) ile işbirliği yaparak belirlemek.

5.2- ÖYAKDER görüşleri doğrultusunda takım faaliyetleri ile ilgili kuralları, genelgeleri ve talimatları hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

5.3- Topluluk üye kayıtlarının güvenli bir veri tabanında yer almasını sağlamak.

5.4- Topluluk birimlerinin yaptıkları çalışmalar hakkında düzenlenen raporları kontrol etmek.. Varsa aksayan yönleri ile eksikleri belirleyerek düzeltilmesine yönelik önerilerde ve tedbir almak.

5.5- Faaliyetlerinde kullanılacak ‘Kimlik Kartı’ vb.belgeleri hazırlatmak ve bunların standart olarak kullanımını sağlamak.

5.6- Topluluk sisteminin uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sağlamak.

5.7- Topluluk sistemi içinde verilecek eğitimlerin içeriğini belirlemek, eğitim takımınına hazırlatmak ve bu eğitimlerin merkezi veya yerel düzeyde yapılmasını sağlamak.

 

TOPLULUK LİDERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 6- Topluluk liderinin yetki ve sorumlulukları:

6.1- Yönetmelik ile belirlenen kurallar çerçevesinde, topluluk üyelerinin kazanımına, görevlendirilmesine,yönetimine, topluluk içinde kalmalarının sağlanmasına ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını ÖYAKDER ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.

6.2- Topluluk üyelerinden faydalanılacak alanlarla ilgili durum analizi yapmak, topluluk yönetimi görev programlarını belirlemek ve topluluk yönetimi üyelerinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.

6.3- Topluluk yönetiminin belirleyeceği standart form ve belgeler çerçevesinde takım üyeleri ile ilgili kayıtları tutulmasını ve bu kayıtları 6 aylık periyotlar halinde topluluk yönetimi ile paylaşılmasının takip ve kontrolünü yapmak.

6.4- Topluluk Kimlik Kartlarının hazırlanması süreçlerini takip etmek ve sorumlu görevlendirmek.

6.5- Topluluk yönetim üyelerinin topluluk ile ilgili çalışmalarını takip etmek.

6.6- Bir sonraki seneye ait topluluk faaliyet, proje ve mali ihtiyaçları en geç her yılın ekim ayı sonuna kadar topluluk yönetimine sunulmasını kontrol etmek.

 

III.BÖLÜM

 

TOPLULUK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINDA UYGULANACAK GENEL KURALLAR

 

Madde 7- Topluluk Yönetimi Çalışmalarında Uygulanacak Genel Kurallar

7.1- c üyelerinin, topluluk adına faaliyet gösterdikleri gözönüne alınarak çalışmalarında mümkün olan en iyi koşullar sağlanmalıdır.

7.2- Topluluk da topluluk yönetimi üyesi olarak faaliyetlerde yer alacaklar, topluluk lideri aracılığı ile önceden belirlenmiş sorumluluk alanlarına yönlendirilir.

7.3- Topluluk yönetimi üyelerinin görevlendirilmeleri, sorumlulukları ve göreve çağrılmaları topluluk lideri tarafından yapılır.

7.4- Topluluk yönetimi üyeleri, topluluk adına hiçbir evraka imza atamazlar, mali sorumluluk alamazlar, basına ve kurumlara bağlayıcı açıklamalarda bulunamazlar.

7.5- Topluluk yönetimi üyelerinin çalışma saatleri, üyelerin isteği, çalışma ortamı ve yapılacak işin özelliği de dikkate alınarak, topluluk lideri tarafından belirlenir.

 

TOPLULUK YÖNETİMİ ÜYELERİNİN UYMASI GEREKEN DAVRANIŞ, KURAL VE SORUMLULUKLAR

Madde 8- Topluluk Yönetimi Üyelerinin Uyması Gereken Davranış, Kural ve Sorumluluklar

8.1- Topluluğun misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalara destek vereceğini kabul etmek.

8.2- Topluluk standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerinin değerlendirilmeyeceğini kabul etmek ve bu konuda anlayış göstermek.

8.3- Kişilerle ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayırımı gözetmemek ve tüm bireylere eşit mesafede olmak.

8.4- Topluluk yönetimi toplantılarına katılmak.

8.5- Çalışmalarında topluluk yönetimi kurullarını esas almak ve uygulamak.

8.6- Toluluk ilke ve amaçlarını benimsemek ve tatbik etmek.

8.7- Topluluk lideri ile haftada en az bir kez iletişime geçmek , üstlendiği görevlerde süreklilik göstermek , yapılan etkinlikler ve/veya yürütülen projelere destek vermek.

8.8- İnternet üzerinden veya yerel yapılan toplantılara, organizasyonlara ve seminerlerine katılmak, katılamayacağı durumlarda topluluk liderine bilgi vermek.

8.9- Topluluk yönetimi üyeleri arasında sağlıklı ve etkin iletişim kurulabilmesi için, topluluk kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak.

8.10- Topluluk bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların e-posta ile veya kısa mesaj (SMS) olarak tarafına ulaştırılmasını kabul etmek.

8.11- Yöresel farklılıkları gözeterek, doğru ve iyi bir model olmak.

8.12- Topluluk çalışanları ile uyum içinde bulunmak ve ekip çalışmalarına destek vermek.

8.13- Topluluk yönetimi üyeliği görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda, topluluk lideri ile irtibata geçmek ve çözüm bulmak için ortak hareket etmek.

8.14- Topluluk bünyesinde herhangi bir siyasi görüş bildirmemek ve topluluk adına etkinlikte bulunmamak ve katılmamak.

8.15- Kişisel sorunları topluluğa taşımamak.

8.16- Katılmaya ve destek vermeye taahhüt ettiği faaliyetlerde kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmasına sebep olmamak.

8.17- Topluluk kurallarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmak.

8.18- Yetkili ve bilgili olmadığı konularda topluluğu zor durumda bırakacak bilgi ve belge paylaşımında bulunmamak ve sorumluluğu haricinde topluluğu taahhüt altında bırakacak paylaşımlarda bulunmamak.

8.19- Topluluk içinde elde edilen bilgileri ve belgeleri hiçbir koşulda amaç dışında kullanmamak, kopyalamamak ve saklamamak, üçüncü kişilere ve kamuya vermemek ve paylaşmamak.

8.20- Topluluk tarafından takım üyeliğinin sona erdirilmesi durumunda kimlik kartı ve hizmette kullanılmak üzere verilen tüm malzemeleri iade etmek.

 

IV TAKIM YÖNETİMİ

TAKIM ÜYELERİNİN SEÇİMİ, DEĞERLENDİRME VE GÖREVLENDİRMELERİ

 

Madde 9- Seçim ve İşlemler

9.1- Topluluk yönetimi üyelerinin seçimi, topluluk yönetimi adayları içinden uygun özelliklerde olanların içinden topluluk yönetim üyeleri ile koordine yapılarak topluluk lideri tarafından yapılır.

9.2- Topluluk lideri tarafından seçilen uygun adayların listesi topluluk yönetim üyelerine sunulur.

9.3- Topluluk yönetimine sunulan topluluk yönetimi üye aday listesi oylanarak kabul/uygun değil kararları alınır ve topluluk yönetim tarafından sonuç ÖYAKDER'e bildirilir.

9.4- Topluluk yönetimin bildirdiği topluluk yönetimi üyelik seçimi kararına göre seçilen üyeler üyelik işlemini başlatır ve önceki üyeden görevi devralır.

 

 

 

PARDUS TOPLULUK YÖNETİM ÜYESİ OLMA KOŞULLARI

 

Madde 10- Topluluk Yönetimi Üyesi Olma Koşulları

10.1- Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyette bulunanlar ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza almamak

10.2- Topluluk yönetimi üyesi adayı olma hakkına sahip olmak

10.3- Topluluğun amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek,

10.4- Topluluğun amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği etkinlik ve fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişisel özelliklere sahip olmak

10.5- Takım yönetmeliğinde yer alan disiplin uygulamalarını kabul etmek

 

TOPLULUK YÖNETİM ÜYELERİNİN BİLGİLENDİRİLME SÜRECİ

 

Madde 11- Topluluk Yönetim Üyelerinin Bilgilendirilme Süreci

11.1- Topluluk Hakkında Bilgilendirme: Bilgilendirmenin içeriğinde topluluk yönetim üyelik kavramının,görev olmak için gerekli kıstasların ve beklenen davranışsal yetkinliklerin paylaşılmasını amaçlayan video telekonferans üzerinden topluluk liderinin yönetiminde bir saatlik toplantı yapılır.

11.2- Pardus Topluluk Çalışmaları Bilgilendirme : Topluluğun amaçları, hedefleri, projeleri ve temel kuralların aktarıldığı bir saatlik toplantı yapılır.

 

TOPLULUK YÖNETİMİ ÜYELERİ ÖDÜL UYGULAMALARI

 

Madde 12-Topluluk Yönetim Üyeli Ödül Uygulamaları

12.1- Topluluk yönetim üyelerinin ödüllendirilmesi Tablo1'de yer alan çizelgedeki ödül maddelerinde yer alan hususların uygulanması ile yapılır.

12.2- Değerlendirmeler topluluk lideri tarafından aşağıdaki ödül maddelerine göre aylık olarak yapılır.

12.3- Topluluk lideri, yönetim üyelerinin değerlendirmelerini topluluk yönetimine bildirir.

12.4. Topluluk yönetiminde yapılan değerlendirme sonucunda, yönetim üyelerinin aldıkları başarı puanlarına göre 14.5 maddesinde yazılan ödüller ile ödüllendirilir.

12.5. Ödül puanı 250 olan temsilciye Pardus Topluluk Logolu tişört veya kupa bardak, ödül puanı 500 olan topluluk yönetimi üyesi; Özgür Yazılım Kullanıcıları Derneği Üyesi olma hakkı elde etmiş olacaktır.

12.6- Ödüller topluluk yönetiminin onayından sonra gönderilir, gönderi ücretleri alıcı tarafından ödenir.

 

S.NO

ÖDÜL MADDELERİ

ÖDÜL PUANI

1

İnternet üzerinden veya yerel yapılan toplantılara, organizasyonlara ve seminerlerine katılmak

+10

2

Faaliyetlerde ve Kişilerle ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayırımı gözetmemek ve tüm bireylere eşit mesafede olmak

+10

3

Topluluk lideri ile haftada en az bir kez iletişime geçmek , yapılan etkinlikler ve/veya yürütülen projelere destek vermek, üstlendiği görevlerde süreklilik göstermek

+10

4

Topluluk yönetim çalışma saatlerine uymak

+10

5

Topluluk kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak

+5

6

Topluluk çalışanları ve diğer yönetim üyeleri ile uyum içinde bulunmak ve ekip çalışmalarına destek vermek

+5

7

Topluluk kurallarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmak

+5

8

Topluluk ve faaliyetleri tanıtım amaçlı makale yazmak

+20

9

Belgeler ve Wiki kısmına yararlı teknik bilgiler eklemek

+20

10

Forumda açılan konulara çözüm amaçlı cevap yazmak ve çözüm üretmek

+20

 

Tablo-1 (Ödül Puanlaması 0 (sıfır) puan üzerine eklenerek yapılacaktır.)

 

TOPLULUK YÖNETİMİ ÜYELERİ DİSİPLİN UYGULAMALARI

 

Madde 13-Topluluk Yönetimi Üyeleri Disiplin Uygulamaları

13.1- Topluluk yönetimi üyelerinin disiplin uygulamaları Tablo-2 'de yer alan çizelgedeki disiplin maddelerinde yer alan hususların uygulanması ile yapılır.

13.2- Değerlendirmeler topluluk lideri tarafından aşağıdaki disiplin maddelerine göre haftalık olarak yapılır.

13.3- Topluluk lideri değerlendirmeleri topluluk yönetimine bildirir.

13.4. Topluluk yönetiminde yapılan değerlendirme sonucunda, topluluk yönetim üyelerinin aldıkları disiplin puanlarının 0 (sıfır) olması durumunda bulundukları görevden bir alt göreve düşer.

13.5- Topluluk yönetimi, yönetim üyelerini, tablo-2 de yer alan 12,13,14 maddelerin uygulanmasında takım üyeliğinden çıkarma hakkına sahiptir ve kendisine en geç 24 saat içinde (Telefon, e-posta, anlık iletişim uygulamaları aracılığı ile) bildirilir.

13.6- Topluluk yönetim üyeliği iptal edilen kişilerden, verilen Temsilci Kimlik Kartı ve varsa diğer belge vb.evraklar tutanak ile teslim alınır.

 

S.NO

DİSİPLİN MADDELERİ

DİSİPLİN PUANI

1

İnternet üzerinden veya yerel yapılan toplantılara, organizasyonlara ve seminerlerine katılmamak, katılmayacağı durumlarda topluluk liderine bilgi vermemek

-15

2

Faaliyetlerde ve Kişilerle ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayırımı gözetmek ve tüm bireylere eşit mesafede olmamak

-20

3

Topluluk bünyesinde herhangi bir siyasi görüşü öne çıkarmak, yaymaya çalışmak ve bu kapsamda faaliyette bulunmak ve katılmak

-20

4

Takım lideri ile haftada en az bir kez iletişime geçmemek , yapılan etkinlikler ve/veya yürütülen projelere destek vermemek, üstlendiği görevlerde süreklilik göstermemek

-10

5

Topluluk yönetim çalışma saatlerine uymamak

-5

6

Topluluk ilke ve amaçlarına uymamak

-5

7

Topluluk kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamamak

-5

8

Topluluk çalışanları ve diğer yönetim üyeleri ile uyum içinde bulunmamak ve ekip çalışmalarına destek vermemek

-5

9

Kişisel sorunları topluluğa taşımak

-5

10

Katılmaya ve destek vermeye taahhüt ettiği faaliyetlerde kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmasına sebep olmak

-10

11

Topluluk kurallarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmamak

-5

12

Yetkili ve bilgili olmadığı konularda topluluğu zor durumda bırakacak bilgi ve belge paylaşımında bulunmak ve sorumluluğu haricinde topluluğu taahhüt altında bırakacak paylaşımlarda bulunmak

-20 veya direk ihraç

13

Topluluk içinde elde edilen bilgileri ve belgeleri amaç dışında kullanmak, kopyalamak ve saklamak, üçüncü kişilere ve kamuya vermek ve paylaşmak

-20 veya direk ihraç

14

Topluluk adına yetkisiz olarak imza atmak, mali sorumluluk altına girmek, basına ve kurumlara topluluğu bağlayıcı açıklamalarda bulunmak.

-20 veya direk ihraç

 

Tablo-2 (Disiplin puanlaması +100 puan üzerinden düşülerek yapılacaktır.)

 

TOPLULUK YÖNETİM ÜYELİK FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME

 

Madde 14- Topluluk Yönetim Üyelik Faaliyetlerini Değerlendirme

14.1- Topluluk yönetimi üyelik faaliyetleri; yıllık faaliyet programları doğrultusunda her yıl Aralık ayı sonunda değerlendirilir. Söz konusu değerlendirme, programı yöneten topluluk lideri tarafından www.pardustopluluk.org üzerinde bulunan ‘Topluluk Yönetimi Üyelik Değerlendirme Formu’ aracılığı ile yapılır.

14.2- Her türlü ödül ve takdir belgesi ile yönetim üyelerini onurlandırmak üzere organize edilecek törenler topluluk yönetimi ile koordineli yapılır. Topluluk yönetimi üyeleri topluluk faaliyetleri sırasında 3.şahıslardan hediye alamaz veya herhangi bir karşılık kabul edemezler. Topluluk yönetimi üyelerine sunulacak ödüllerin içeriği her yıl topluluk yönetimi tarafından belirlenir.

 

V.BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 15- Yürütme ve Yürürlük

15.1- Değişiklik ; Yönetmelikte yapılması gereken değişiklik olduğu takdirde, değişiklikle ilgili görüş ve düşünceler topluluk lideri ile paylaşılır.Topluluk lideri toplanan görüş ve önerileri topluluk yönetimine sunar.

15.2 Yürütme ; Bu yönetmelik hükümlerini Pardus topluluk yönetimi yürütür.

15.3- Yürürlük; Bu yönetmelik topluluk yönetiminin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.